Zihni Politik

Politikanın günlük yaşantımızda sızmadığı alan kalmadı. Zihinler günümüzde politik çalışıyor. Zihni Politik Podcast ile birlikte; hayatımıza giren politik kavramları, ideolojileri, akımları ve terimleri akademik bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Bu keşif yolculuğuna farklı disiplinlerde çalışan uzmanların, akademisyenlerin ve öğrencilerin çalışmaları ışık tutuyor.

Science
Social Sciences
1
11 - Gelir Düzeyleri ve Kademeli Gelir Vergisi
11. bölümde doktora sonrası araştırmacı Aslı Cansunar ile insanların kendi gelir düzeylerine bakışlarındaki algısal farklılıkların kaynağına inmeye çalıştık. Yani, yüksek gelir düzeyindeki insanlar kendilerini yüksek gelirli olarak görüyorlar mı, görmüyorlarsa bunun nedeni ne olabilir, siyasi söylem malzemesi olarak sıkça kullanılan en yüksek gelirli yüzde 1'lik ya da 10'luk kesimler gerçekten kimleri kapsıyor ve daha birçok soruya yanıt aramaya çalıştık.
43 min
2
10 - Politik Ekonomi
10. bölümde konuğum, Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Aslı Cansunar oldu. İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin kesişimindeki politik ekonomi alanını ele aldık. Politik ekonomi alanını farklı ve özerk kılan unsurlara, politik ekonomi alanının incelediği eşitsizlik ve gelir adaletsizliği gibi kavramlara, alandaki ana akım yaklaşımlara ve güncel eğilimlere; nicel yöntemlerin yükselişine (özellikle de coğrafi yöntemlerin önemine) ve aktif siyaset ile akademik bir alan olarak politik ekonomi arasındaki olası ilişkilere değindik.
42 min
3
09 - Rejim Değişiklikleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi siyaset bilimi doktora öğrencisi Cana Tülüş Türk ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi serisinin son bölümünde ülkelerin politik sistemlerindeki kısa ve uzun vadeli değişikliklere, yani rejim değişikliklerine değindik. Bir önceki bölümde ele aldığımız demokrasi tanımından hareketle rejim değişiklikleri demokratikleşme ve otoriterleşme olarak ikiye ayrılıyor. 9. bölümde Cana Tülüş Türk, demokratikleşme ve otoriterleşme süreçlerini siyasi tarih içinde ülkelerin son 200 senede geçirdiği rejim değişikliklerini ve farklı siyasi rejim türlerini ele alıyor.
39 min
4
08 - Demokrasi
Zihni Politik'in 8. bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Siyaset Bilimi'nde doktora öğrencisi Cana Tülüş Türk ile birlikte demokrasiyi konuştuk. Demokrasi, herkesin diline pelesenk olmuş; bütün siyasi aktörlerin kendi amaçları için dilediğince kullanabildiği çok geniş bir kavrama karşılık geliyor. Bu bölümde demokrasinin etimolojik kökenine, tarihsel gelişimine, farklı tanımlarına ve demokratik rejimlerin kriterlerine değindik.
25 min
5
07 - Toplum Sözleşmesi
Zihni Politik'in yeni söyleşi serisinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Cana Tülüş Türk'ü konuk ettim. Toplum sözleşmesi, demokrasi ve rejim değişiklikleri konularını ele aldık. İlk bölümde konumuz toplum sözleşmesi. Toplum sözleşmesinin tarihi, Hobes, Locke, Rosseau, Rawls gibi önde gelen teorisyenlerin toplum sözleşmesi tanımları, ana akım toplum sözleşmesi kuramlarına getirilen eleştiriler ve Türkiye özelinde Türklük sözleşmesine değindik.
34 min
6
06 - Uzak Gelecek
6. bölümde Warwick Üniversitesi araştırma görevlisi, aynı zamanda Oxford Üniversitesi Global Priorities Enstitüsünde uzak gelecek üzerine çalışan Fırat Akova ile birlikte uzak geleceği ve uzun dönemciliğin önemini konuştuk. Uzak gelecekte, yani +100 yıl sonrasında insanlığı ve bütün canlı yaşamını ne gibi tehlikeler bekliyor sorusuna cevap aradık. İnsanlık ve diğer canlıların yaşamı için tehdit oluşturan felaket riskleri ve varoluşsal risklere değindik. İklim krizi, yapay zeka teknolojileri, nükleer savaşlara yol açabilecek büyük güç çatışmaları ve uzay araştırmaları gibi konuların tüm canlılar için ne gibi riskler oluşturduğunu konuştuk.
44 min
7
05 - Küresel Yoksulluk
Zihni Politik'in 5. bölümünde Warwick Üniversitesi Felsefe doktora öğrencisi Fırat Akova ile Küresel Yoksulluk kavramını işledik. Küresel yoksulluk kavramınının farklı tanımlarını, Birleşmiş Milletler'in baz aldığı günde 1.9 dolardan az geliri olma durumunun küresel yoksulluğun tanımı için yeterince kapsayıcı olup olmadığını, küresel yoksulluğun ne gibi insani gereksinimlerden yoksun olma durumuna karşılık geldiğini ve ne gibi sağlık sorunlarına yol açtığını konuştuk. Aynı zamanda efektif altruizm akımı ve küresel yoksulluk arasında nasıl bir ilişki olduğuna, devletler ve uluslarası kurumların küresel yoksullukla etkin mücadele edip etmediğine, küresel yoksulluğun tarihsel gidişatı düşünüldüğünde gelecek için iyimser bir tablo çıkıp çıkmadığına ve uzak gelecekte var olacak olan henüz doğmamış küresel yoksullara değindik.
37 min
8
04 - Efektif Altruizm
Zihni Politik'in 4. bölümünde efektif altruizm (EA) kavramını konuşmak üzere Warwick Üniversitesi doktora öğrencisi Fırat Akova'yı konuk ettim. Felsefe alanında yeni bir akım ve sosyal bir hareket olan efektif altruizm kavramının ne anlama geldiğini, bu akıma kimlerin öncülük ettiğini, EA akımının tarihsel gelişimini; küresel yoksulluk, hayvan hakları ve uzak gelecek konularının EA için ne anlama geldİğini, dünyanın dört bir yanına dağılmış EA gruplarının ne gibi faaliyetler yürüttüğünü ve çok daha fazlasını konuştuk.
40 min
9
Ara Bölüm: Zihni Politik ve Metodoloji, Siyasal...
Ara bölümde Zihni Politik'in kısa bir tanıtımını yapıp öğretim üyesi Emre Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz metodoloji, siyasa kutuplaşma ve popülizm konularından oluşan 3 bölümlük söyleşi serisinden kısa kesitler geçtim. Aynı zamanda, bu kısa ara bölümde bir sonraki söyleşi serisinin bir duyurusu da var.
11 min
10
03 - Popülizm
Zihni Politik'in üçüncü bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz 3 bölümlük söyleşi serisinin son bölümünde Popülizmi işledik. Popülizmi tanımlayan ideolojik, söylemsel ve stratejik unsurlara, popülizm ve siyasi krizler arasındaki ilişkiye, sol popülizme, küreselleşmenin popülizmin yükselişindeki rolüne, popülist itirazın parlamenter demokrasiler için ne anlama geldiğine ve popülizmden alınabilecek derslere değindik.
44 min
11
02 - Siyasal Kutuplaşma
Zihni Politik'in ikinci bölümünün konusu siyasal kutuplaşma. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Erdoğan ile siyasal kutuplaşma kavramının ortaya çıkışını, çeşitlerini, arkasında yatan tarihsel, kültürel ve politik dinamikleri, popülizm ile olan ilişkisini; aynı zamanda Türkiye'de kutuplaşmanın boyutlarını, siyasal topoğrafya kavramının kutuplaşmadaki rolünü, kutuplaşmanın bilişsel ve duygusal kaynaklarını konuştuk.
45 min
12
01 - Metodoloji: İnsanın Bilme Arayışı ve Sınır...
Zihni Politik'in ilk bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Erdoğan ile birlikte metodoloji hakkında konuştuk. İnsanın bilme yöntemleri, bilimsel yöntemin doğuşu, egemen paradigmalar, eleştirel düşünce ve insanın sınırlılıkları gibi birçok konuya değindik. Dünyayı, kavramları, gündemi, siyaseti anlamlandırırken bir "yöntem" izlemenin önemini konuştuk. İnsanlık tarihi içinde farklı bilme ve anlama yöntemlerinin, bilginin farklı kaynaklarının, bilimsel yöntemin doğuşunun, postmodernizm ile birlikte yöntemsel yaklaşımlarda gerçekleşen değişikliklerin, bilişsen önyargıların, safsataların, eleştirel düşüncenin öneminin üzerinde durduk.
55 min